Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност се прилага за всички услуги, които изискват предоставяне на лични данни, предоставени от LifeTube Sp. z o. o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa („Компанията”) чрез уебсайтове, принадлежащи на Компанията.

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази Политика за поверителност се отнася за съхранението и обработката на лични данни на лица, използващи уебсайтовете на Компанията („Потребители“), достъпни на следните адреси: lifetube.pl, hubyt.com („Уеб сайтове“). Правилата за използване на Услугите са регламентирани в съответните разпоредби, достъпни на следната връзка („Регламенти“)

Личните данни на потребителите се обработват в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни. Дружеството е администратор на лични данни на Потребителите по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движението на такива данни и отмяната на Директива 95/46 / WE („GDPR“).

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТОВЕ

Личните данни на Потребителя се събират и обработват в зависимост от начина, по който Потребителят използва уебсайтовете. Личните данни на Потребителя могат да бъдат събирани и обработвани във връзка с предоставянето на услуги, предлагани от уебсайтовете, включително създаване на акаунти на уебсайтовете от потребителя, правене на поръчки за продукти и услуги, извършване на покупки, изпращане на маркетингови оферти, бюлетини, използване на форум, осигуряване на техническа поддръжка за Потребителите, отговаряне на въпроси и оплаквания, участие в състезания, организирани от Компанията, попълване на въпросници относно уебсайта и предоставяне на други функционалности на уебсайта.

Предоставянето на лични данни е доброволно, но липсата на предоставяне на данните, които са необходими за използване на дадена услуга на уебсайтовете, може да попречи на Участника да използва тази услуга, например да попречи на създаването на индивидуален акаунт на уебсайта, да попречи на достъпа до форума , предотвратяване на отговор на запитвания и оплаквания или предотвратяване на участие в конкурса.

ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКИ НА УСЛУГИ, ПОРЪЧВАНЕ НА УСЛУГИ

За да създаде индивидуален акаунт на уебсайта, потребителят предоставя своите данни, т.е. имейл и парола, с които ще влезе в уебсайта. За да получи достъп до някои уебсайтове, Потребителят може също да влезе през Facebook – ако се използва тази опция, данните на Потребителя ще бъдат изтеглени от Уебсайта и ще се актуализират постоянно, но Компанията няма да прехвърля данните на Потребителя към Facebook. При използване на акаунта могат да се обработват и други данни относно историята на използване, функционалността на акаунта и т. н. Личните данни на потребителя в този случай се обработват с цел предоставяне на услуги, предоставяни от Дружеството в съответствие с Регламента, като създаване на индивидуален акаунт, поръчване на услуги и продукти, например чрез магазина, изтегляне и търсене на съдържание, позволяване на тестване на игри, използване на форума за играчи и инструменти, позволяващи обмен на комуникация. Обработка на данни в гореспоменатите цели е законосъобразно, тъй като е необходимо за изпълнение на договора с Потребителя, т.е. предоставянето на горепосочените услуги (правно основание – член 6, параграф 1, буква б) от GDPR).

ЖАЛБИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

За да получи информация за предоставяните услуги или техническа поддръжка за Потребителите, Потребителят може да направи справка с отговорите, публикувани на уебсайтовете в разделите с често задавани въпроси. Потребителят може също така да изпрати запитване директно до службата, занимаваща се с техническа поддръжка, като попълни формулярите, налични на уебсайтовете, или по имейл. В допълнение, Потребителят може да подаде жалба относно уебсайта, като използва данните за контакт, посочени в Правилата.

При контакт относно техническа поддръжка, други въпроси или оплаквания, Потребителят посочва своите данни, като имейл адрес, за да може да получи отговор на въпросите или оплакванията. Тези данни се обработват с цел предоставяне на информация при въпроси и оплаквания. Обработването на данни е законосъобразно, тъй като е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството (правно основание – член 6, параграф 1, буква е) от GDPR). Легитимният интерес на Дружеството се състои в необходимостта да отговори на запитванията на Потребителите и да разгледа жалбата.

СЪСТЕЗАНИЯ

Ако Дружеството обяви конкурси на своите уебсайтове във връзка с участие в такъв конкурс, Потребителят може да бъде помолен да предостави лични данни, посочени в съответния формуляр за конкурс. Данните на Потребителя, участващ в конкурса, се обработват за целите на конкурса, включително за предоставяне на резултати от конкурса и награди. Обработка на данни в гореспоменатите целта е законосъобразна, тъй като е необходимо дружеството да проведе конкурса, т.е. да изпълни задълженията, произтичащи от организирането на конкурса (правно основание – член 6, параграф 1, буква б) от GDPR).

БЮЛЕТИН

Чрез уебсайта, по-специално, в зависимост от ситуацията, при създаване на индивидуален акаунт, поръчване на услуги и продукти, тестване на игри, използване на форума, участие в състезания и др., Потребителят може да даде съгласие за директен маркетинг, т.е. получаване на маркетингова информация от по електронен път, включително чрез приложението на телефона или по имейл. Тогава основанието за обработка на данни ще бъде съгласието на Потребителя (правно основание – член 6, параграф 1, буква б) от GDPR). Маркетинговата информация, предоставена по този начин, може да включва например информация за услугите и продуктите на компанията, анкети, бюлетини и др. Съгласието може да включва специфичен тип информация, например съгласие за получаване само на бюлетини. Даването на съгласие може да стане напр. като изберете подходящата опция във формата за регистрация или на уебсайтовете на Услугите. Това съгласие е напълно доброволно и не е предпоставка за използване на уебсайтовете. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаване на маркетингова информация по имейл, например чрез настройките на индивидуалния си акаунт в панела на акаунта или като щракне върху връзката, съдържаща се в имейла с маркетингово съдържание.

ТЕСТОВЕ

В случай на събиране на данни за създаване на индивидуален акаунт, поръчване на услуги и продукти, използване на форума, тестване на игри, използване на техническа поддръжка, подаване на жалби и запитвания, участие в състезания, изпращане на маркетингова информация по електронен път, Компанията може да обработва потребителски данни за целите на анализ, статистика и маркетинг, разработване на маркетингови стратегии и подобряване на качеството на своите услуги и продукти, както и работата на уебсайтовете. За тази цел Дружеството може също така да използва анонимни и неанонимни въпросници, попълвани директно от Потребителите чрез формулярите, налични на уебсайтовете или изпратени от Потребителите по електронна поща или по друг начин. Обработка на данни в гореспоменатите целите са законни, тъй като е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството (правно основание – член 6 (1) (f) от GDPR). Легитимният интерес на Компанията се състои в обработването на данни на Клиенти и Потребители с цел подобряване на качеството на услугите и маркетинга на услугите и продуктите на Компанията.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ако Компанията поиска от Потребителя съгласие за обработка на лични данни, например във връзка с изпращане на маркетингова информация по електронен път или във връзка с участие в нови проекти или инициативи на Компанията, и Потребителят е дал такова съгласие, Потребителят има правото да оттегли своето съгласие по всяко време, което обаче не е, то ще засегне законосъобразното обработване на данни, докато съгласието не бъде оттеглено.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съгласно приложимото законодателство, Потребителят има право да иска достъп и да получава информация относно личните данни, обработвани от Дружеството, да актуализира и коригира неверни лични данни, да упражнява правото си да ограничи обработването на лични данни или да възрази срещу обработването на лични данни. данни, правото на изтриване на данни или, ако е приложимо, правото на преносимост на данните. В някои случаи изискванията, предвидени в законовите разпоредби, могат да ограничат горепосоченото потребителски разрешения. В допълнение към гореспоменатите права, Потребителят винаги има право да подаде жалба до надзорния орган, в Полша такъв орган е председателят на Службата за защита на личните данни.

СИГУРНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Компанията декларира, че съхраняваните и обработваните от нея данни са защитени по необходимия начин в съответствие с приложимото законодателство. Фирмата поддържа необходимата техническа и организационна сигурност. До личните данни на Потребителя имат достъп само служители, които се нуждаят от данните, за да предоставят услуги и да управляват уебсайтовете.

Личните данни на Потребителя се съхраняват, докато е необходимо за използване на индивидуален акаунт, предоставяне на услуги, използване на форума, тестване на игри, участие в състезание и предоставяне на техническа поддръжка, подготовка на отговор на запитване или жалба, но не повече отколкото за срока, посочен в правните разпоредби или за срока на давността на вземанията. Ако Дружеството обработва данни за целите на директен маркетинг на продукти и услуги, данните ще престанат да се обработват за тази цел веднага щом възразите срещу обработването на данни. Потребителят може също така да оттегли своето съгласие за изпращане на маркетингова информация по електронен път по всяко време, след оттеглянето на съгласието информацията повече няма да бъде изпращана.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Компанията не прехвърля данни на Потребителите на трети страни, освен ако това прехвърляне е в съответствие със закона, например необходимо за изпълнение на поръчаната от Потребителя услуга. В зависимост от обстоятелствата вашите данни могат да бъдат прехвърлени на други субекти, по-специално: външни доставчици на услуги (включително доставчици на ИТ услуги, маркетингови агенции), счетоводители, адвокати, одитори/одитори, съдилища или други субекти, упълномощени да ги получават въз основа на правни разпоредби.

Личните данни се обработват и съхраняват само в страните, принадлежащи към Европейското икономическо пространство.

ПРЕНАСОЧВАНЕ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ако Потребителите бъдат пренасочени към уебсайтове на лица, различни от Дружеството (напр. за закупуване на избран продукт), Дружеството не прехвърля никакви лични данни на Потребителите на тези субекти. Доколкото функциите или свързаните уебсайтове, посетени от Участника, не са уебсайтове на Компанията, Компанията не носи отговорност за обработката на лични данни, свързани с използването на тези уебсайтове. За да научи за принципите на обработка на данни от тези уебсайтове, Потребителят трябва да прочете политиките за поверителност, налични на тези уебсайтове.

БИСКВИТКИ

Във връзка с постоянното подобряване на удобството при използване на уебсайтовете, някои от елементите им могат да използват бисквитки, т.е. бисквитки. Това са малки текстови файлове, изпратени до компютъра на потребителя, за да го идентифицират, както и за подобряване и ускоряване на някои операции. Бисквитките се съхраняват на устройството на Потребителя, като помагат за идентифицирането му и адаптирането на уебсайта към неговите лични предпочитания. Повечето бисквитки съдържат адреса на уебсайта, времето за съхранение и уникален номер. Друга информация, събирана автоматично при посещение на уебсайтовете, включително IP адрес, име на домейн, тип браузър, операционна система и др. Тези данни се събират, наред с другото, с помощта на бисквитки. Те се използват за оптимизиране на услугата на потребителя и за събиране на анонимни, колективни статистики,

Бисквитките, използвани на уебсайтовете, събират анонимни статистически данни, съхраняват информация за гласуване (без информация за резултата от гласуването) и идентифицират активни сесии.

По подразбиране стандартните уеб браузъри позволяват съхраняването на бисквитки на устройството на Потребителя, ако Потребителят не се съгласи с бисквитките, той трябва да промени настройките на браузъра. Потребителят може също да промени тези настройки по такъв начин, че браузърът автоматично да приема бисквитки или да уведомява потребителя всеки път, когато бисквитките се записват на устройството. Повече информация за настройките на бисквитките можете да намерите в информацията за браузъра. Деактивирането на съхранението на бисквитки в браузъра не предотвратява достъпа до уебсайтовете, но може да причини известно неудобство при използването им.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Компанията може да прави промени в тази Политика за поверителност по всяко време, като информира Потребителите за това, като публикува актуализирана версия на Политиката за поверителност на уебсайтовете и информира Потребителите за това, като изпрати актуализирана Политика за поверителност на техните имейл адреси или като постави съответните информация директно в акаунта на потребителя, в случай на потребители, които имат акаунт. Поради горните причини си струва да проверявате текущата версия на Политиката за поверителност от време на време. Ако Потребителят не приеме промените в Политиката за поверителност, той следва да се въздържа от използване на уебсайтовете.

КОНТАКТ

В случай на въпроси или съмнения относно тази Политика за поверителност или ако Потребителят иска да упражни правата си относно обработката на лични данни, моля, използвайте следните данни за контакт:

Данни за връзка с фирмата:

LifeTube Sp.z. o. o. 

Мангалия 2А

02-758 Варшава

kontakt@lifetube.pl